Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Aktuális információk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az oktatási államtitkár tájékoztatása alapján iskolánkban marad a tantermen kívüli digitális munkarend 2020. június 15-ig.

A központi intézkedések lehetővé teszik, hogy június 2-től az iskolák kiscsoportos oktatást szervezzenek az iskola épületében. Ez nem a normál tanítás visszaállítását jelenti. Arra ad lehetőséget, hogyha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a tanulónak szüksége van személyes találkozásra a megértés vagy felzárkóztatás céljából, akkor az érintettek közös megegyezése esetén erre az iskola épületeiben van lehetőség. Természetesen az előírások betartásával: egy időben, egy teremben legfeljebb 10 gyermek lehet jelen, egymástól minimum 2 méter távolságra, maszkban. A helyiségeket, bútorokat folyamatosan fertőtlenítjük.

A felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló tanulók szüleinek kiértesítése a megszokott módon a KRÉTA e-naplóban és az osztálycsoportokban történik 2020. május 28-ig. Kérem, kísérjék figyelemmel ezeket az információs felületeket!

 Köszönettel:

 Ácsné Jaksa Szilvia

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk felmérni, hogy a tanítási év utolsó napját (2020. június 15.) követően igénylik-e gyermekük számára a nyári szünetben a gyermekfelügyeletet, illetve ingyenes napközis Erzsébet-táborok helyben történő szervezését.
Kérjük, hogy gyermekfelügyeleti, illetve az Erzsébet-tábor(ok)ban való részvételi igényüket a hetek (a megfelelő időszak/ok) pontos megjelölésével 2020. május 25-ig jelezzék számunkra a következő e-mail címen a gyerek(ek) teljes nevével, osztályával  együtt Csonka Nóra iskolatitkárnak:
nora.csonka@domsodiskola.hu

Ácsné Jaksa Szilvia
intézményvezető

 

Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igénylése

Diákigazolványt az iskola bármely tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolai, vagy gimnáziumi tanulója igényelhet.

A diákigazolványok igénylésének és elkészítésének a folyamata a következő:

  1. Valamely okmányirodában el kell készíttetni a fényképes diákigazolvány adatlapot. Ez az eljárás díjmentes.

Az adatlap elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a tanuló születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa (ha van)

– a tanuló lakcímkártyája

 

  1. A fényképes adatlapot az iskola titkárságán kell benyújtani (Széchenyi úti iskolában, Csonka Nóra iskolatitkárnál).
    Az igénylés díjmentes.

 

  1. Az iskola az adatok ellenőrzése után elektronikus úton, a „diákigazolvány igénylése” c. nyilvántartó rendszeren keresztül továbbítja a megrendelést az Oktatási Hivatalnak.

 

  1. Az Oktatási Hivatal az elkészült igazolványt az iskola címére postázza.

A diákigazolvány iskolai igénylése és kézhez vétele között általában 2-3 hét elteltére lehet számítani.

A késedelmes diákigazolvány postázás okai a következők lehetnek:

  • A tanuló a valóságban nem azon a lakcímen lakik, amely az okmányain szerepel.
  • A tanuló adataiban változás történt, de nem jelentették be az iskolában, így a tanuló-nyilvántartó rendszerben még az elavult adatok szerepelnek.

A késedelmes postázást megelőzendő pontos adatok közlését, ill. változás esetén a változás bejelentését kérjük.

Egyéni munkarend

Tisztelt Szülők!

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.
Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak: e-mail: egyenimunkarend@oh.gov.hu

További információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

A 2020/2021. tanévre vonatkozó kérelmek benyújtására áprilistól június 15-ig van lehetőség.

2020. június 15-ét követően csak kivételes esetben kérvényezhető az egyéni munkarend, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését teljes mértékben megakadályozza

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020