Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Aktuális információk

Tájékoztatás (Eljárásrend digitális oktatás)

Kedves Szülők!

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről.

Intézményünkben 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Gyermekfelügyelet nem kerülhet megszervezésre. Az étkezési igényt felmértük. Az étkező gyerekek a konyhán vehetik át az ebédjüket 12 és 13 óra között (edényt nem kell vinni).

 

Iskolánk a tavaszi szünetet követően nyit a Kormány döntése alapján.

A tavaszi szünet a tanév rendje szerint: 2021. április 1–6.

A fenti intézkedések részletszabályait tartalmazó EMMI határozat az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/17_2021_EMMI_hatarozat.pdf

A digitális oktatás részleteit az alábbiakban olvasható Eljárásrendünk tartalmazza.

 

ELJÁRÁSREND A DIGITÁLIS MUNKAREND ESETÉN A DÖMSÖDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti alapfeladat-ellátás rendjét és ellenőrzését szabályozó eljárásrend tartalmi elemei:

 

 1. Az online órák megtartására használt felület a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT). Ezekről az órákról felvételek készülhetnek, melyeket a pedagógus később minden tanuló számára elérhetővé tehet.
 2. Az osztályfőnökök segítik a szülőket/diákokat abban, hogy a DKT felületének használata zökkenőmentes legyen számukra (ellenőrzik az oktatási azonosítók meglétét a belépéshez). Sikertelen belépés esetén az adott órát tartó pedagógus az óra linkjét elküldheti a diáknak.
 3. A pedagógus a KRÉTA e-naplóban köteles feltüntetni a tanóra anyagát és a házi feladatot. Más felületet nem használunk erre a célra.
 4. A digitális munkarend esetén órarend alapján tanítunk. A Ráhangolódások elmaradnak, a tanítás minden reggel 7.45-kor kezdődik. A tanítási órák időtartama 30 perc, a tanórák közti szünetek 15 percesek.

 

 

7 45 – 8 15

8 30 – 9 00

9 15 – 9 45

10 00 – 10 30

10 45 – 11 15

11 30 – 12 00

 

 1. A testnevelés, rajz, technika, informatika, ének órák esetében a pedagógus feladata a tanítási órák elindítása, az adott feladat közlése, ezután a gyerekek önállóan is dolgozhatnak. Az elkészített munkák ellenőrzése/értékelése a pedagógus feladata.

 

 1. A pedagógusok ügyelnek arra, hogy a személyes kontaktus nélküli oktatásban sem lehet több a tanórák ideje a normál órákénál, valamint a kiadott otthoni feladatok elvégzésének időigénye sem lehet több annál, ami egyébként a hagyományos jelenléti oktatásban pedagógiailag hasznos és indokolt.

 

 1. A hittan/etika órákra nem kell online bejelentkezni. A hitoktató/pedagógus az anyagot/feladatot a KRÉTA felületére tölti fel.

 

 1. Amennyiben egy alsó tagozatos tanuló nem tud bekapcsolódni az órák idején az oktatásba, az osztályfőnök feladata a mentor tájékoztatása erről. A mentori csoportok létrehozása az alsós intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösségvezető feladata.

 

 1. Amennyiben egy felső tagozatos tanuló nem tud bekapcsolódni az órák idején az oktatásba, a szaktanár feladata értesíteni az osztályfőnököt, aki tájékoztatja a fejlesztőpedagógust/iskolapszichológust erről.

 

 1. Az értékelés, beszámoltatás formái:

Ügyelünk arra, hogy az értékelés teljesíthető terhet rójon a tanulókra, ugyanakkor érthető, reális és fejlődésre inspiráló visszajelzést biztosítson számukra.

Az élő (valós idejű) beszámoltatás megvalósítható

 • videókonferencia,
 • telefon,
 • csevegőprogramok,
 • telefonos alkalmazások (például videócsevegések),
 • Office365 csomag szoftvereinek használatával is.

Az időben késleltetett, távoli beszámoltatás formái:

 • a megosztott dokumentumok, táblázatok,
 • az online kérdőívek,
 • a különféle tesztek,
 • a házi dolgozatok,
 • a prezentációk, projektmunkák,
 • a multimédiás (fotó, videó, montázs, kollázs, gondolattérkép, problémafa) beadandó feladatok.

Feladatok offline módon történő megoldása (főleg a technika, rajz tantárgyak esetén):

 • poszterkészítés,
 • kreatív, művészi alkotás készítése,
 • fénykép, hang- vagy videófelvétel készítése (ügyelve az informatikai biztonságra)

A pedagógiai értékelés fajtái célja vagy funkciója szerint

 • diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés módszerei: pl. minitesztek, kvízek, tudáspróbák
 • szummatív (összegző) értékelés – pl. valós idejű tesztek, beszámoltatás
 • formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító, segítő) értékelés – pl. támogató visszajelzések
 1. A tanulók munkájának értékelése:

A tanmenetben foglaltakat rugalmasan kezeljük. A rajz, technika tantárgyak esetén a tanórai anyagokat a hagyományőrzés és az aktuális évszak figyelembevételével határozhatjuk meg.

A készségtárgyakból, környezetből, földrajzból, biológiából, kémiából, fizikából és az informatika tantárgyakból havonta minimum 1 jegynek meg kell lenni. A többi tantárgyból (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv) havi 2 jegy a minimum. A digitális oktatás idején a tanulók munkáját a „digitális munka” nevű 50 %-os jeggyel értékelhetjük.

A digitális tanrend alatt szerzett érdemjeggyel értékelt dokumentumok megőrzése a szaktanár feladata.

Ha a diák:

 • rajta kívül álló okból nem tud bekapcsolódni egy teszt megírásába, akkor értékelésénél a KRÉTA e-naplóban a „nem írt” bejegyzést választjuk,
 • határidőre nem készíti el feladatát, melyet a pedagógus érdemjeggyel értékelne, munkájára elégtelent kap;
 • a házi feladatát a következő óráig nem készíti el, házi feladat hiányt (fekete pontot) kap;
 • nem kapcsolódik be a digitális munkába, a szaktanár/tanító jelzést tesz a KRÉTA e- naplóban és szóban is az osztályfőnök felé, aki felveszi a szülővel a kapcsolatot. Ha 2-3 napon belül sem történik változás, az osztályfőnök írásbeli jelzést tesz, Esetjelző lapon, a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat felé, és a szülő felé a KRÉTA e-naplóban.
 1. Az iskolai könyvtár az oktatástól történő távoltartás ideje alatt zárva tart.
 2. Informatikai biztonság:
 • Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a magán, személyes információk ne váljanak mások által megismerhetővé.
 • Senki ne tegye közzé a közösségi oldalakon, ha egyedül, felügyelet nélkül kiskorúak, fiatalok vannak otthon!
 • Ha a tanulásra használt eszközön van kamera, úgy kell elhelyezni, hogy az otthoni környezetből a lehető legkevesebb legyen látható.
 • Ha a pedagógus részére le kell fényképezni vagy videózni a feladat megoldását, a fénykép vagy a videó a minimális megkövetelt adattartalmat biztosítsa, azaz a képen vagy a videófelvételen ne szerepeljen más, csak a megoldás. Ezzel a módszerrel a biztonság növelése mellett csökkenthető a hálózaton átvitt adatmennyiség is. Célszerű kisebb felbontásban menteni és küldeni, ugyanakkor mindig figyelembe kell venni az olvashatóságot.
 1. Adatkezelés:
 • Belépéshez, regisztrációhoz csak a mindenképp szükséges adatok megadása javasolt.
 • Az online rendszerek igénybevételéhez, a felhasználók személyes adatainak kezeléséhez a felhasználók beleegyezésüket adják, jognyilatkozatot tesznek. A 14. életévüket be nem töltött kiskorúak azonban nem tehetnek jognyilatkozatot, tehát nem regisztrálhatnak weboldalakon, nem járulhatnak hozzá az adatkezeléshez. Helyettük a szülő regisztrálhat, amennyiben ezt az adott szolgáltató adatkezelési elvei is lehetővé teszik.

Dömsöd, 2021. 03. 05.

Ácsné Jaksa Szilvia

intézményvezető

Papírgyűjtés

Papírgyűjtést szervezünk
2021. április 23-án pénteken, 14-18 óráig,
2021. április 24-én szombaton, 08-12 óráig a Széchenyi úti iskolánál.
A papír ára: 18 Ft / kg, kartonpapírt is lehet hozni!!

Hitoktatás Dab

Tisztelt Szülők!

 

A Dabi Református Egyház nevében szeretettel hívom leendő elsőseinket a hittanóráinkra.

Szerintem az Úr Jézus Krisztusban való hit a földi túlélés, és a mennyei örökélet legfontosabb eszköze.

Adjuk meg ezt a drága lehetőséget szeretteinknek.

 

Tisztelettel:

Balogh László Levente, dabi református lelkipásztor

 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

 

Ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a következő tanévre szóló

etika valamint hit-és erkölcstan közötti választást.

Miért is jó Önöknek, ha gyermekük számára a RÓMAI KATOLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN tanórát választják?

 

A tananyag középpontjában Jézus Krisztus élete és tanítása áll. Végig tekinti az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével. Ezeken az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet. Legfőképp elsajátítják a keresztény hit alapvető tanítását: Isten szeret, megbocsájt és örök életre hív!

 

Segítséget kapnak a valódi és a múló értékek közötti eligazodásban. Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az hitünk tanításán keresztül: Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egyedüli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség? …..Így megnyílik a szemük és észreveszik gondoskodó Isten szeretetét az életükben és a világban. Elkezdik értékelni az életet annak minden örömével és nehézségével. Ezeket az ismereteket sok játékkal, változatos módszerekkel sajátíthatják el. Mindössze egy füzet szükséges hozzá.

 

A hit-és erkölcstan óra a diákok órarendjébe bekerül az erkölcstannal azonos időpontban, heti 1 órában. A hit-és erkölcstanra ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a többi tárgyra (a hiányzásokat igazolni kell, a tantárgy az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint kerül értékelésre az erkölcstannal megegyező módon stb.).

 

Minden gyermeket szeretettel várunk! Elsősorban a katolikus gyökerekkel rendelkezőket! Ám nem feltétel az Egyházhoz tartozás vagy megkeresztelt legyen a kisdiák. A szentségi felkészítés a plébánián külön zajlik!

Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!

                                    Kiss Csilla és Fazekas Gábor, hitoktatók

 

 

Hitoktatás Dömsöd

TÁJÉKOZTATÓ

A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

A 2021. SZEPTEMBERÉBEN 1. OSZTÁLYT KEZDŐ

GYERMEKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

Kedves Szülők!

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség településünk dömsödi részén szervezi a református hitoktatást az óvodás és iskolás gyermekek számára.

Az iskola 1. osztályában én, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkész tartom a hittanórákat, akit a gyermekek már jól ismernek az óvodából.

A hittanórák az órarendbe beillesztve történnek. Hittankönyvet és munkafüzetet használunk, melyet a gyermekek ajándékba kapnak Egyházunktól.

Az órákon életkoruknak megfelelően játékosan ismerkedünk Istennel, Jézus Krisztussal, a Bibliával, olyan alapvető értékekkel és igazságokkal, melyek foglalkoztatják a gyermekeket.

A hittanórára való jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

Szeretettel várok minden érdeklődő kisgyermeket!

Kérem, nézzék meg az alábbi linken található rövid filmet, amelyből bővebb tájékoztatást kaphatnak a hitoktatásról.

https://www.reformatus.hu/oktatas/hittan/

Áldás, békesség!

Szabóné Lévai Csilla

Iskolánkban 2021. február 19-én kezdetét vette az ELTE TMO (Tanítsunk Magyarországért) mentorprogramja.

11 egyetemista fiatal vette szárnyai alá 6.évfolyamos kisdiákjainkat. Közös programokat szerveznek majd nekik rendszeresen. Személyes példamutatással segítik tanítványainkat nem csak a tanulás terén, hanem távolabbi céljaik elérésében is.

Néhány kép a péntek délutáni ismerkedésről.

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020