Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Iskolánkról

Iskolánk Dömsöd nagyközség területén, két épületben működik. Az intézmény székhelye a Széchenyi úton van, ahova a felső tagozatosok járnak évfolyamonként 2-2 osztályba, valamint két alsós osztály. Az OMK emeleti részében került elhelyezésre a többi alsós osztály.

Épületeink külseje és belseje kisebb – nagyobb felújításra szorul, de az esztétikus, célirányos dekorációk miatt – amely a tanulók, pedagógusok és szülők munkáját dicséri -, tantermeink, folyosóink barátságosak, otthonosak, igazán ízlésformálók.

Alapító Okiratunk szerint intézményünk alapfeladata: „A beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskolás korú tanulók általános műveltségének megalapozása.”

Hogy mit jelent ez számunkra?

Az egész személyiségre ható nevelő-oktató munkát, amelynek eredményeképpen valamennyi tanulónk bejut egy, a képességeinek, és a pályaválasztásának egyaránt megfelelő középfokú intézménybe. Olyan célkitűzéseket, amelyek szolgálják a tehetséges tanulóink fejlődését, segítik a bármely okból nehezebben haladókat, a hátrányos helyzetűeket, és jobb teljesítményre motiválják azokat a tanulókat is, akik sem egyik, sem másik kategóriába nem tartoznak. Milyen módon történik mindez? Különböző színtereken, tanítási órákon, tanítási órán kívüli formákban.

Nevelő-oktató munkánkról, terveinkről a teljesség igénye nélkül:

Igyekszünk tanulóink képességeihez igazodva feldolgozni a tantervi anyagot, ezért tanórán is differenciálunk, a leckét is így adjuk fel. Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók sikerélményhez juttatása, motiváltságuk növelése. Fontos, hogy diákjaink szívesen járjanak iskolánkba.

Lehetőségük van arra, hogy csoportbontásban tanulják az idegen nyelvet, az informatika, technika tantárgyakat, ahol a tanulólétszám magasabb, ott még a matematikát, a magyar tantárgyakat is. Különleges színtere a tanítási óráinknak az iskola könyvtára, az itt tartott könyvtári órák sokoldalúan segítik az ismeretszerzést, valamint hozzájárulnak az olvasóvá neveléshez.

Ugyancsak a felzárkóztatást segítik azok a korrepetálások, amelyek valamennyi alsós évfolyamon működnek, felső tagozaton pedig, szükség szerint a különböző tantárgyakból. A napközi és a tanulószobai foglalkozások, valamint a bevezetett Komplex Alapprogram ugyancsak a tanulást, a másnapra való felkészülést segítik, de a szabadidő helyes eltöltését, az egyéni képességek kibontakoztatását is szolgálják.

Nem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes évfolyamokra váró feladatok között, de intézményünk nagyon fontosnak tartja a pályaorientációt, a nyolcadikos tanulók központi felvételire, továbbtanulásra való felkészítését.

Folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat a felvételt hirdető középiskolákról. Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahova a környék középfokú intézményeinek pályaválasztási felelőseit hívjuk meg, illetve volt tanítványaink is segítik előadásaikkal végzőseink iskolaválasztását.

Mit ajánlunk még?

Különböző alprogrami foglalkozásokat (művészetalapú-, digitális, logikai, életgyakorlat alapú), ahol tevékenykedhetnek tanulóink, ami megint csak lehetőséget ad képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására. Alsó tagozatos diákjaink számára is biztosítjuk ezeket az alprogrami foglalkozásokat, valamint lehetőség nyílik már első osztálytól szakkör formájában idegen nyelv (angol, német) tanulására. Mindezek mellett sportolhatnak a DUSE illetve a DKSE keretein belül diákjaink (kézilabda, foci, kajak).

Tanulmányi versenyekre, pályázatokon való részvételre, sportversenyekre is felkészítjük tanulóinkat, valamint segítséget nyújtunk számukra a levelezős versenyek feladatainak megoldásához.

Sikeres pályázatok révén lehetőség nyílik a zánkai Erzsébet-táborban 3 napot vagy nyáron egy egész hetet eltölteni; a Határtalanul pályázatok révén Horvátországban táborozni; illetve augusztusban az ivói Erzsébet-táborban egy hetet eltölteni.

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a külső partnerekkel. Ezek között vannak civil szervezetek, sportegyesületek, nevelési intézmények, alapítványok, és ide tartozik még fenntartónk, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ valamint a helyi Önkormányzat is. Munkánk során fontosnak tartjuk a szülőkkel való kommunikációt, együttműködést, hiszen ez munkánk eredményességéhez nélkülözhetetlen.

Pedagógusaink a szabadidő hasznos eltöltésére is nevelnek. A jó hangulatú klubdélutánok, az osztálykirándulások, az évfolyam – rendezvények, a sportversenyek, a színházlátogatások, kerékpár- és gyalogtúrák, közös mozizás, az SZMK által szervezett vásárok mind a közösségformálást szolgálják.

Iskolánk életéről, programjainkról, az elért eredményekről a tanév során folyamatosan igyekszünk tájékoztatást nyújtani itt a Honlapon, az iskola Facebook oldalán illetve a Dömsödi Hírnök hasábjain keresztül.

 

Ácsné Jaksa Szilvia

intézményvezető

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020