Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Iskolánkról

Iskolánk Dömsöd nagyközség területén, több épületben működik. Az intézmény székhelye a Széchenyi úton van, ahova a felső tagozatosok járnak évfolyamonként 2-2 osztályba. Az OMK emeleti részében az alsó tagozatos tanulók többsége tanul 6 osztályban, két alsós osztály a Bíró utcai telephelyet birtokolja.
Épületeink külseje és belseje kisebb – nagyobb felújításra szorul, de az esztétikus, és célirányos dekorációk miatt – amely a tanulók, pedagógusok és szülők munkáját dicséri -, a tantermeink, a folyosóink barátságosak, otthonosak, igazán ízlésformálók.
Iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerület Központ, Alapító Okiratunkban a következőképpen határozza meg intézményünk alapfeladatát: A beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskoláskorú tanulók általános műveltségének megalapozása.
Mit jelent ez számunkra? Az egész személyiségre ható nevelő-oktató munkát, amelynek eredményeképpen valamennyi tanulónk bejut egy, a képességeinek, és a pályaválasztásának egyaránt megfelelő középfokú intézménybe. Olyan célkitűzéseket, amelyek szolgálják a tehetséges tanulóink fejlődését, segítik a bármely okból nehezebben haladókat, a hátrányos helyzetűeket, és jobb teljesítményre motiválják azokat a tanulókat is, akik sem egyik, sem másik kategóriába nem tartoznak. Milyen módon történik mindez? Különböző színtereken, tanítási órákon, tanítási órán kívüli formákban. Nevelő-oktató munkánkról, terveinkről a teljesség igénye nélkül: Igyekszünk a tanulóink képességeihez igazodva feldolgozni a tantervi anyagot, ezért tanórán is differenciálunk, a leckét is így adjuk fel. Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók sikerélményhez juttatása, motiváltságuk növelése. Fontos, hogy diákjaink szívesen járjanak iskolánkba.
Csoportbontásban tanulják gyerekeink az idegen nyelvet; az informatika, technika tantárgyakat, ahol a tanulólétszám lehetővé teszi, szintén bontásban tanítjuk. Különleges színtere a tanítási óráinknak az iskola könyvtára, az itt tartott könyvtári órák sokoldalúan segítik az ismeretszerzést, valamint hozzájárulnak az olvasóvá neveléshez.
Ugyancsak a felzárkóztatást segítik azok a korrepetálások, amelyek valamennyi alsós évfolyamon működnek, felső tagozatban pedig, szükség szerint a különböző tantárgyakból. Sajnos több esetben tapasztaljuk, hogy ezt a gyerekek nem szívesen veszik igénybe. Nem az a baj, ha valaki nehezen tanul, hanem az, ha nem is akar. Ugyanis akarata ellenére senkit sem lehet megtanítani semmire. Ezért kérjük még időben a szülők segítségét is, ne legyen lemaradó tanulónk az év végén. A napközi és a tanulószobai foglalkozások ugyancsak a tanulást, a másnapra való felkészülést segítik, de a szabadidő helyes eltöltését is szolgálják. A felső tagozatban a tanulószoba hétfőtől csütörtökig fél 3-tól fél 5-ig szaktanárok vezetésével működik, így a tanítási idő után a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy vagy otthon, vagy a napközi konyháján megebédeljenek. Nem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes évfolyamokra váró feladatok között, de talán mégis kiemelném a 8. osztályokat.
Nekik a legfontosabb a továbbtanulásra, a pályaválasztásra való felkészülés. Mi ebben is segítünk! Folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat a felvételt hirdető középiskolákról, a nyílt napokon való részvételt engedélyezzük. Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahova a környék középfokú intézményeinek pályaválasztási felelőseit hívjuk meg. Mit ajánlunk még? A két 8. osztálynak középiskolai előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyakból. A tanév végén vizsgát szervezünk matematika, magyar nyelv- és irodalom és idegen nyelv tantárgyakból. Az erre való felkészülés különösen a második félévre tevődik, így biztosítjuk azt, hogy nyolcadikos gyerekeink még egyszer megtanulják, és rendszerezzék azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket középiskolába való bekerülésükkor is nagyon jól tudnak hasznosítani. Különböző szakkörökben (rajz, matematika, sakk, természettudományi, magyar, elsősegélynyújtó) is tevékenykedhetnek tanulóink, ami megint csak lehetőséget ad képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására.
Alsó tagozatos diákjaink számára is többféle délutáni programot biztosítunk. Sportolhatnak a DUSE illetve a DKKSE keretein belül, járhatnak elsősegélynyújtó szakkörre a felsősökkel. Első és második osztályos diákjaink angol szakkörön is részt vehetnek.
Tanulmányi versenyekre, pályázatokon való részvételre, sportversenyekre is felkészítjük tanulóinkat, valamint segítséget adunk a levelezős versenyek feladatainak megoldásához.
A kínálatból:
• tavaszi futóverseny
• atlétika verseny helyi és körzeti szinten felső tagozatosoknak
• kézilabda, foci Diákolimpia
• rajz pályázatok
• körzeti énekverseny
• szavalóversenyek
• iskolai, körzeti tantárgyi versenyek
• Zrínyi Ilona matematika verseny 3-8. évf.
• körzeti verseny idegen nyelvből
• Szép magyar beszéd verseny a 8. évfolyamon
• Kazinczy prózamondó verseny a körzet 4. évfolyamosainak, iskolánk rendezésében
Intézményünk szoros kapcsolatban áll a külső partnerekkel. Ezek között vannak civil szervezetek, sportegyesületek, nevelési intézmények, alapítványok, és ide tartozik még a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ valamint a helyi Önkormányzat is. Munkánk során fontosnak tartjuk a szülőkkel való kommunikációt, együttműködést, hiszen ez munkánk eredményességéhez nélkülözhetetlen.
Pedagógusaink a szabadidő hasznos eltöltésére is nevelnek. Idén sem maradnak el a várhatóan jó hangulatú klubdélutánok, évfolyam- rendezvények, sportversenyek, színházlátogatások, kerékpár- és gyalogtúrák, közös mozizás, korcsolyázás.
Iskolánk életéről, programjainkról, az elért eredményekről a tanév során folyamatosan igyekszünk tájékoztatást nyújtani itt a Honlapon illetve a Dömsödi Hírnökön keresztül.
Ácsné Jaksa Szilvia

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020