Iskolánkról

           Iskolánk Dömsöd nagyközség területén, több épületben működik. Az intézmény székhelye a Széchenyi úti épület, ahova a felső tagozatosok járnak 8 osztályba, az OMK emeleti részében az alsó tagozatos tanulók többsége tanul 7 osztályban, két alsós osztály a Bíró utcai iskolát birtokolja.
Épületeink külseje és belseje kisebb – nagyobb felújításokra vár, de az esztétikus, és célirányos dekorációk miatt, – amely a tanulók, pedagógusok és szülők munkáját dicséri a tantermeink, a folyosóink barátságosak, otthonosak, igazán ízlésformálók.
            Iskolánk fenntartója a Szigetszentmiklósi Tankerület Központ. Alapító Okiratunkban a következőképpen határozza meg iskolánk alapfeladatát: A beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskoláskorú tanulók általános műveltségének megalapozása.
            Mit jelent ez számunkra? Az egész személyiségre ható nevelő-oktató munkát, amelynek eredményeképpen valamennyi tanulónk jusson be egy a képességeinek, és a pályaválasztásának egyaránt megfelelő középfokú intézménybe. Olyan célkitűzéseket, amely szolgálja a tehetséges tanulóink fejlődését, segíti a bármely okból nehezebben haladókat, a hátrányos helyzetűeket, és jobb teljesítményre motiválja azokat a tanulókat is, akik sem egyik, sem másik kategóriába nem tartoznak. Milyen módon történik? Különböző színtereken, tanítási órákon, tanítási órán kívüli formákban. Nevelő-oktató munkánkról, terveinkről a teljesség igénye nélkül: Igyekszünk a tanulóink képességeihez igazodva feldolgozni a tantervi anyagot, ezért tanórán is differenciálunk, a leckét is így adjuk fel.
            Az ügyesebb, a tehetségesebb nehezebb feladatot is kaphat, a kevésbé jól haladó pedig azt gyakorolja be jól, ami a legfontosabb a tovább haladáshoz. Csoportbontásban tanulják gyerekeink az idegen nyelvet, az informatika tantárgy bontása a matematika órák egyikével történik, így matematika órák egy részén működik a képességek szerinti tanítás-tanulás. Különleges szinterei a tanítási óráinknak az iskola könyvtárában tartott könyvtári órák, amelyek sokoldalúan segítik az ismeretszerzést, valamint igen jól segítik az olvasóvá nevelést.
Ez utóbbinak a jelentősége a mai társadalmi viszonyok között, amikor a média, a számítógépek adta lehetőségek sajnos nem rá, hanem leszoktatják a gyerekeket is az olvasásról. A Dezső Lajos Művészeti Iskolával szoros a kapcsolatunk, több száz tanulónk veszi igénybe szolgáltatásaikat a különböző tanszakon.
            Kiemelném a néptánc oktatást, az 1-4. évfolyamos tanulóink heti egy alkalommal órarend szerint néptánc órán vesznek részt. A felsőbb évfolyamokon ugyanez választható. A táncnak az egész személyiségre ható nevelő, és egyben örömszerző hatása senki előtt sem vitatható. Bízunk benne, hogy tehetséges gyerekeinkből lesz Dömsödnek újra egy néptánc csoportja is. Ebben a tanévben is megvalósul a mindennapi testnevelés. Órarendbe építetten négy órában, az ötödik testnevelés óra pedig, a tömegsport. Büszkén mondhatom, hogy ilyen módon nagyon kevés iskolában valósítják meg a testnevelés órákat, ebből is látszik, hogy nálunk a testi nevelés milyen fontos szerepet kap az oktató-nevelő munkánkban.
            Ugyancsak a felzárkóztatást segítik azok a korrepetálások, amelyek valamennyi alsós évfolyamon működnek, felső tagozatban pedig, szükség szerint a különböző tantárgyakból. Sajnos több esetben tapasztaljuk, hogy ezt a gyerekek nem szívesen veszik igénybe. Nem az a baj, ha valaki nehezen tanul, hanem az, ha nem is akar. Ugyanis akarata ellenére senkit sem lehet megtanítani semmire. Ezért kérjük még időben a szülők segítségét is, ne legyen lemaradó tanulónk az év végén. Napközi és tanulószobai foglalkozások ugyancsak a tanulást, a másnapra való felkészülést segítik, de a szabadidő helyes eltöltését is szolgálják. A felső tagozatban a tanulószoba hétfőtől csütörtökig fél 3-tól fél 5-ig szaktanárok vezetésével működik, így a tanítási idő után a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy vagy otthon, vagy a napközi konyháján megebédeljenek. Nem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes évfolyamokra váró feladatok között, de talán mégis kiemelném a 8. osztályokat.
Nekik idén a legfontosabb a továbbtanulásra, a pályaválasztásra való felkészülés. Mi ebben is segítünk! Folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat a felvételt hirdető középiskolákról, a nyílt napokon való részvételt engedélyezzük (ez utóbbit nem korlátlanul!) Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk ahova a környék középfokú intézményeinek pályaválasztási felelőseit hívjuk meg. Mit ajánlunk még? A két 8. osztálynak középiskolai előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyakból. A tanév végén vizsgát tartunk matematika, magyar nyelv- és irodalom és idegen nyelv tantárgyakból. Az erre való felkészülés különösen a második félévre tevődik, így biztosítjuk azt, hogy nyolcadikos gyerekeink még egyszer megtanulják, és rendszerezzék azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket középiskolába való bekerülésükkor is nagyon jól tudnak hasznosítani. Különböző szakkörökben is tevékenykedhetnek tanulóink, ami megint csak lehetőséget ad képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására.
              Tanulmányi versenyekre, pályázatokon való részvételre, sportversenyekre is felkészítjük tanulóinkat, valamint segítséget adunk a levelezős versenyek feladatainak megoldásához. A kínálatból:

 • futóversenyek, történelmi évfordulók, jeles napok alkalmával (Október 6., Március 15.)
 • atlétika verseny helyi és körzeti szinten alsó és felső tagozatosoknak körzeti foci az eltérő tantervű iskolai tagozatosok részvételével
 • kézilabda Diák Olimpia tornaünnepély, valamennyi osztály részvételével
 • rajz pályázatok,  Aradi Jenő területi rajzverseny, körzeti énekverseny
 •  szavalóversenyek, iskolai, körzeti tantárgyi háziversenyek
 • Varga Tamás matematika verseny 7-8. évf.
 • Zrínyi Ilona matematika verseny 3-8. évf.
 • Történelmi körzeti verseny
 • Körzeti verseny idegen nyelvből
 • Szép magyar beszéd a 8. osztályban
 • Kazinczy prózamondó verseny a körzet 4. évfolyamosainak, iskolánk rendezésében

             Pedagógusaink a szabadidő hasznos eltöltésére is nevelnek. Idén sem maradnak el a várhatóan jó hangulatú klubdélutánok, évfolyam rendezvények, sportversenyek, színházlátogatások, közös mozizás, és ismét szervezünk úszásoktatást az őszi és a tavaszi hónapokban is. Reméljük, nem maradnak el az osztálykirándulások és a nyári táborok sem. Mivel ez utóbbi programok nem tartoznak szorosan az iskolai tananyag elsajátításához, nem kötelező az azokon való részvétel sem, de mivel a gyerekek testi-lelki épülését szolgálja, kérem a szülők anyagi támogatását! Ugyanis ezek a programok pénzbe kerülnek. Kérem, tegyék lehetővé, hogy gyermekeik ott lehessenek ezeken a programokon!! Iskolánk életéről, terveinkről még nagyon sokat lehetne beszélni, de kezdetnek legyen elég ennyi. A tanév során folyamatosan frissítjük az információkat, igyekszünk tájékoztatást adni az iskolai eseményekről, eredményeinkről.

 Mészáros Pálné